1. Организатор на играта:

Организатор на Наградната игра “Спечели бална рокля от Terani Couture” е “БРАЙДЪЛ МОДА” ООД, ЕИК 203424675, официален вносител на продукти с марката Terani Couture.

Начало

https://www.facebook.com/TeraniCouture.Bulgaria/

2. Период на провеждане и Място на провеждане

Наградната игра („Събитието“) стартира на 16.11.2018г. в 19:00 ч. и приключва същият ден, след обявяването на печеливш Участник.

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент, като е длъжен да информира участниците в нея своевременно на фейсбук страницата, на която играта се провежда. При прекратяване на играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

Играта ще се проведе в обект № 2.052, разположен на втори етаж над партер в Търговски Център България Мол, гр. София, бул. България № 69.

3.  Дефиниции

Правилата на играта съдържат следните термини:

3.1.   ОРГАНИЗАТОР: Брайдъл Мода ООД, ЕИК 203424675

3.2.   УЧАСТНИК: Български гражданин, записан в последен гимназиален клас в гимназия на територията на  Р България, който има постоянен адрес в страната и който валидно се е регистрирал за участие в Играта в съответствие с тези Правила.

Лица, работещи за Организатора, както и преки членове на техните семейства, не могат да участват в Играта.

4. Условия за участие в Играта:

  • Участникът трябва да посети лично Събитието;
  • Участникът трябва да се регистрира за участие в Играта при Организатора на мястото на провеждане. Регистрацията се извършва от 19.00 ч. до 20:50 ч. на 16.11.2018 г;
  • За извършване на регистрация Участникът трябва да покаже документ за самоличност, както и своята ученическа книжка, удостоверение или друг валиден документ, удостоверяващ обстоятелството, че e ученик в последен гимназиален клас на в гимназия в Р. България, както и да удостовери съгласието си за участие с подпис в регистрационна форма, съставяна от Организатора;
  • С извършване на регистрацията се приема, че Участникът дава изричното си информирано съгласието да участва доброволно в Играта (включително ако бъде изтеглен като печеливш участник – да получи Наградата и името му, и/или снимкови и видео материали да бъдат обявявани и показвани в публичното пространство по начин, определен от Организатора), личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и негови контрагенти, да бъде заснеман (фотографски и/или видео и аудио заснемане) и заснетите кадри да бъдат използвани при условията на Играта, както и декларира, че е напълно запознат с Правилата на Играта и се съгласява с тях. За непълнолетните лица, регистрацията се извършва от техен законен представител (родител или настойник);
  • Участникът гарантира, че данните, предоставени за целите на Играта са правилни и достоверни;След извършване на регистрацията, Участникът получава един талон за участие, който трябва да попълни и да постави в кутията за томболата (разположена на мястото на провеждане) най-късно до 20:50 ч. на 16.11.2018 г.;
  • Всеки Участник има право да участва в Играта само веднъж, подавайки само един талон. Лица, които са поставили в кутията за томболата повече от един талон, се считат дисквалифицирани и не могат да бъдат обявявани за печеливш участник.

5.  Награда

Печелившият участник в Играта „Спечели бална рокля от Terani Couture” ще спечели:

  • Бална рокля в модел, определен от Организатора, предоставена от магазин Terani Couture в Търговски Център Bulgaria Mall.

Наградата не подлежи на замяна срещу пари в брой или други продукти/стоки.

6. Победител (Печеливш Участник)

6.1. Победителят в играта „Спечели бална рокля от Terani Couture“ ще бъде само един от регистрираните Участници, който е подал надлежно попълнен талон за участие, съдържащ всички необходими данни.

6.2. Печелившият Участник се определя чрез томбола, която ще се започне в 21.30 часа на мястото на провеждане, като името на Победителя ще бъде съобщено непосредствено след приключване тегленето на томболата.  Ще бъдат изтеглени печеливш Участник и поне три допълнителни имена (в случай, че печелившият Участник не отговаря на правилата и изискванията на Играта или не е на Събитието по време тегленето и обявяването на печелившия Участник, и/или откаже да получи Наградата). Тегленето се извършва в присъствието на тричленна комисия, включваща лица, определени от Организатора, като за тегленето се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията;

6.3. В случай, че изтегленият печеливш Участник не се намира на Мястото на провеждане при съобщаване на името му или се установи, че не отговаря на изискванията и условията в тези Правила, или откаже да получи Наградата, то за Победител ще бъде обявен следващият, изтеглен като резервен печеливш Участник (по реда на изтеглянето им). Това правило може да се прилага многократно;

6.4. В случай, че след приключване на Събитието и/или връчването на Наградата се установи, че Победителят не отговаря на изискванията или подлежи на дисквалифициране,  или при получаване на Наградата не може да покаже документ, удостоеряващ качеството му на надлежен Участник, то за Победител ще бъде обявен следващият, изтеглен като резервен печеливш Участник (по реда на изтеглянето им). Победителят, определен по този ред, ще бъде уведомен за това на електронния адрес, който е предоставен от него в талона за участие или регистрационната форма.

6.5. Получаването на Наградата става след предварително съгласуване на дата и час с Организатора и ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), както и ще бъде направена фотосесия. С факта на участието си в играта, всеки Участник се съгласява и задължава, че ако бъде избран за Победител, ще участва във фото и видео сесии с наградата, които ще бъдат използвани с цел реклама на Събитието, магазин Terani Couture и на търговски център Bulgaria Mall. Отказът на печелившия Участник да изпълни описаното в тази т. 6.5. е основание за дисквалификацията му и прилагане на т. 6.4 по-горе.

6.6. Победителят и изтеглените резервни печеливши Участници се задължават да предоставят своите имена, адрес и телефон, както и имейл на Организатора и с съгласяват данните им да бъдат обработвани и след приключването на Играта (без ограничения във времето), за рекламни и маркетинг цели на Организатора и на Търговския Център, в който се провежда Играта. Победителят се съгласява и задължава да предостави допълнителни, необходими на Организатора лични данни.

6.7. Наградите се предоставят единствено на Победителя (или на неговия законен представител) и не могат да се прехвърлят на други лица.

7. Данъчни задължения

Стойността на спечелената Награда може да представлява реализиран доход по смисъла на ЗДДФЛ и да подлежи на облагане. В тази връзка на Победителя ще бъде предоставена служебна бележка по ЗДДФЛ, от която да е видна стойността на Наградата. Във връзка със ЗДДФЛ, Организаторът подава информация до НАП за предоставените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата, както и няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата. Във връзка с описаното, победителят трябва да предостави на организатора освен името, фамилията и адреса си, и единния си граждански номер.

8. Нарушения

8.1.   Докладване на нарушения: В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща info@aegeanparadise.eu или да съобщите на представителя на Организатора, намиращ се в Обекта по време на събитието. Необходимо е да се подпишете с истинското си име и да оставите телефон за контакт, с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Сигнали за нарушения, получени след 21 часа на 18.11.2018 г. се считат невалидни и не подлежат на обсъждане.

8.2.   Последици от нарушенията:

В случай, че бъде установено нарушение на настоящите правила, Организаторът е упълномощен и задължен да дисквалифицира съответният участник, като ако му е връчена Наградата, нарушителят се задължава да я върне или да възстанови стойността й.

9. Правила на Наградната игра и тяхното обявяване.

Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 08.11.2018г. на страницата на bridalhouse.bg и във фейсбук страницата на Организатора;

Организаторът запазва правото си да променя правилата на играта, като променените правила ще бъдат публикувани преди влизането в сила на промяната на посочените по-горе страници. С обявяването на промените в Правилата на коя да е от посочените страници, промените се считат известни на всички.

10. Защита и съхранение на личните данни

Приемайки Правилата и условията за участие в играта с награда, и извършвайки регистрацията, всеки Участник в Играта изрично приема и дава съгласието си Организаторът да обработва личните им данни за следните цели: ? за провеждането на играта с награди, ? за да ги уведоми за резултата от играта, ? за да оповести името на победителя на фейсбук страницата, посочена в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели. Предавайки данните си и приемайки настоящите Правила и условия, титулярът им също така потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба. Във всеки един момент, участниците могат да поискат организаторът да престане да използва техните лични данни за целите, упоменати по-горе. Организаторът се задължава да обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни и единствено за целите, за които те са били получени. Организаторът е задължен по ЗДДФЛ да получи и обработи личните данни на Победителя, за целите на изготвяне на служебната бележка и подаване на информация до НАП за предоставените награди.

Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора във връзка с провеждането на Играта.

С извършване на регистрацията Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани по време на Събитието (или при получаване на Наградата) за целите на реклама на търговския център България Мол, дейността на Организатора и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора в интернет пространството или по друг начин, без ограничение във времето.

Организаторът има право да съхранява личните данни, събрани  във връзка с провеждането на Играта до изтичане на най-дългия законов срок, в който могат да бъдат необходими, с оглед защита на правата му. След изтичане на този срок, личните данни се унищожават по реда на действащото законодателство.

10.1. Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта”. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1, – в нея липсва залог.

11.  Отказ от участие

Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Наградната игра във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си пред Организатора По този начин той се отказва и от бъдещо участие в играта и от възможността да получи Наградата.