ПРАВИЛА ЗА НАГРАДНА ИГРА

„Спечели бална рокля от Terani Couture в Bulgaria Mall”

1. Организатор: „Брайдъл Мода“ ООД, ЕИК 203424675 е Организатор на играта “Спечели бална рокля от Terani Couture в Bulgaria Mall” (наричана Играта и осигурява Наградата. Играта се провежда със съдействието на „Бул. България 69“ ЕАД, ЕИК 205202538 (ББ69), собственик на Търговски Център „България Мол“, гр. София, бул. България № 69 (наричан Bulgaria Mall/България Мол), което рекламира и популяризира Играта.

2. Участник: Всеки български гражданин, навършил 17 години към датата, на която се извършва регистрацията и е записан в последен гимназиален клас в средно училище на територията на Р. България, който валидно се е регистрирал за участие в Играта в съответствие с тези Правила и отговаря на изискванията на Играта;

Лица, работещи за Организатора, както и преки членове на техните семейства, служители в магазини и други обекти в България Мол не могат да участват в Играта; Лица, които не са извършили регистрация по реда, описан по-долу, не се считат за Участници.

За непълнолетните Участници, всички съгласия, подписи и изявяване на воля, се извършват от техните законни представители (родител или настойник/попечител), който удостоверява това свое качество чрез показване на надлежен документ преди извършване на всяко необходимо действие.

3. Срок и място на провеждане на Играта:

Играта стартира в 10.00 часа на 08.02.2020 г. и приключва в 21.00 ч на 09.02.2020 г. (който е последният ден и час, в който Участниците могат да подадат талони). Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като информира участниците чрез електронно съобщение, публикувано на www.bulgariamall.bg. без да уведомява индивидуално всеки от Участниците. Играта ще се проведе в обект № 2.052 (магазин Alfa Brides), разположен на втори етаж над партер в България Мол, гр. София, бул. България № 69

4. Регистрация за участие в Играта:

Регистрацията за участие става с попълване, подписване и подаване от Участника на талон (по образец, изготвен от Организатора), който се пуска в заключена кутия (Кутията), намираща се в магазин Alfa Brides. Талонът за участие се предоставя на Участника в магазин Alfa Brides, но само след като Участникът покаже свои документ за самоличност и своята ученическа книжка, удостоверение или друг валиден документ, удостоверяващ обстоятелството, че e ученик в последен гимназиален клас на в гимназия в Р. България. Подаването на Талона означава, че Участникът се е запознал напълно с настоящите Правила. Валидни са само талоните, пуснати в Кутията в Срока на Играта, които съдържат име (първо име и фамилия) на Участника, телефон и електронен адрес, дата и са надлежно подписани.

Правила

С подаването на подписания талон Участникът декларира и се съгласява напълно, че: (1) се е запознал с Правилата и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; (2) при евентуално спечелване на Наградата да участва във фото-сесията, описана в тези Правила; (3) предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът и ББ69 да обработват предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; (4) в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки/видео, биха могли да станат публични във Facebook страницата на България Мол (www.facebook.com/BulgariaMall/) или друг социален канал, използван от Организатора или ББ69. С подаването на талона Участникът декларира (лично или чрез законния си представител), че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ при ползване на уебсайт, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на Bulgaria Mall, намираща се на www.bulgariamall.bg. Всеки Участник има право да участва в Играта, подавайки само един талон. Лица, които са поставили в Кутията повече от един талон, се считат дисквалифицирани и не могат да бъдат обявявани за Победител.

С извършване на регистрацията, Участникът гарантира и декларира, че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни. Всеки Участник може да изиска анулиране на участието си в Играта във всеки момент като заяви това писмено на адрес: marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва от възможността да спечели Награда.

5. Награда:

Наградата е една бална рокля на стойност до 1000 (хиляда) лева, от балните рокли, налични в магазин Alfa Brides в Bulgaria Mall. В случай, че избраната от Победителя рокля е на стойност, по-висока от 1000 лева, то Победителят, за да получи избраната рокля, ще доплати на Организатора горницата. Наградата не подлежи на замяна срещу пари в брой или други продукти/стоки. Наградата се предоставя единствено на Победителя (а когато е непълнолетен – в присъствието на неговия законен представител) и не може да се прехвърлят на друго лице. Наградата се предоставя от Организатора, като ББ69 няма ангажимент към осигуряването й, качеството й и прочие.

6. Победител (Печеливш участник):

Победителят в Играта ще бъде само един от регистрираните Участници, който е подал надлежно попълнен талон за участие, съдържащ всички необходими данни. От валидните талони в Кутията чрез жребий (теглене) ще бъдат изтеглен един талон, посочващ Победителя, както и по три резервни талона (в случай, че изтегления Победител не отговаря на правилата и изискванията на Играта и/или откаже да получи Наградата). Тегленето се извършва от комисия от трима участници, определени от Организатора и ББ69. Участник може да бъде определен за Победител само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила и талонът му е валиден. Тегленето ще се състои на 10.02.2020 г. в магазин Alfa Brides в Bulgaria Mall, в час, определен от Организатора и публикувани на www.bulgariamall.bg. При невъзможност за осъществяване на контакт с Победителя в рамките на 7 дни от датата на тегленето или в случай, че той не отговаря на изискванията и правилата на Играта, или откаже да я получи, Наградата ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш, по реда на теглене, до определяне на Победител.

7. Оповестяване на Победител и връчване на Наградата:

7.1. Оповестяването на печелившия Участнк ще се извърши чрез обявяване на имената им на  www.bulgariamall.bg и https://facebook.com/bulgariamall. Победителят ще бъде уведомен за това на електронната поща и на телефонния номер, които са предоставени.   

7.2. Връчването на Наградата ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора и ББ69. Получаването на Наградата става след предварително съгласуване на дата и час с Организатора. С факта на участието си в играта, всеки Участник се съгласява и задължава, че ако бъде избран за Победител, ще участва във фото и видео сесии с Наградата, които ще бъдат използвани с цел реклама дейността на Организатора и ББ69, като собственик на търговски център Bulgaria Mall. Отказът на печелившия Участник да изпълни описаното в тази т. 7.2. е основание за дисквалификацията му и определяне на следващ Победител.

7.3. При получаването на Наградата Победителят трябва да покаже свой документ за самоличност и ученическа книжка (с цел идентификация), както и да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора или ББ69. Когато лицето, което ще получи Наградата е различно от Победителя, то е необходимо писмено съгласие на това трето лице за получаването на Наградата и с правилата на Играта (ако е съгласието се дава неприсъствено, то трябва да е с нотариално удостоверяване на подписа). За непълнолетните лица необходимите съгласия се дава от родител/попечител, който придружава непълнолетния при получаване на Наградата.

9. Данъчни задължения на Победител:

Стойността на Наградата представлява реализиран доход по смисъла на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и да подлежи на облагане и е за сметка на Победителя. Организаторът и ББ69 не носят отговорност за недеклариран или незаплатен данък от физическото лице. Във връзка с описаното, Победителят трябва да предостави на Организатора освен името, фамилията и адреса си, и единния си граждански номер.

10. Нарушения:

В случай на подозрение за нарушения на Правилата, молим да ни пишете на електронна поща marketing@bulgariamall.bg. Необходимо е да оставите телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, за да бъдат разгледани, се изпращат писмено в рамките на 7 дни от откриване на причината за тях, но не по-късно от 15 дни след изтичане на Срока на Играта. Организаторът без предупреждение дисквалифицира от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Правила, или използват манипулационни средства, подават грешни данни и т.н. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност.

11. Обявяване на Правила на Играта: Настоящите Правила на Наградната игра са обявени на 27.01.2020 г. на www.bulgariamall.bg. Организаторът запазва правото си да променя Правилата като промените ще бъдат обявени от Организатора на: www.bulgariamall.bg.

12. Защита и съхранение на личните данни:

Организаторът на играта, както и ББ69 са  администратори на лични данни. Можете да се свържете с Организатора на следния електронен адрес info@aegeanparadise.eu, а с ББ69 – на marketing@bulgariamall.bg или на адрес: гр. София, бул. България № 69. Получените данни могат да бъдат обработвани от Организатора и/или ББ69 до прекратяване на съгласието на Участника или за срок до 7 години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при която данните на Победителите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът и ББ69  унищожават данните по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на легитимния интерес на Организатора и ББ69 да промотират своята дейност и Търговски център България Мол, както и на необходимостта от спазване на законовите им задължения. Всички Участници с подписването на талона дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организатора и/или ББ69 за: провеждането на Играта; уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Facebook страниците, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора и на ББ69; за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организатора и ББ69; изпълнение на данъчни задължения на Организатора.

Организаторът обработва следните лични данни на Участниците:

● име и фамилия

● електронен адрес и телефон

Организаторът и ББ69 обработвта следните лични данни за Победителя и изтеглените резерви:

● име и фамилия;

● адрес;

● телефон;

● имейл.

За получилите наградата победител се обработват още:

● данни от лична карта, включително ЕГН/ ЛНЧ;

● фото/ видео образ.

Извършвайки регистрацията, всяко лице потвърждава, че е наясно, че Организаторът и ББ69 обработват всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Участниците изрично дават съгласие да бъдат фотографирани и/или заснемани(включително видео и аудио материали) за целите на реклама на търговския център и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат публикувани от Организатора и ББ69 без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника.

Организаторът и ББ69 гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора или ББ69 (в зависимост до кого е изпратено искането).

Основни права:

● Достъп до данните: да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни;

● Коригиране: да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни данни, свързани с вас;

● Изтриване: да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка;

● Възражение срещу обработка: да възразите срещу обработката при условията на GDPR;

● Ограничаване на обработката: да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни;

● Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това.

Спечели бална рокля

● Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора и/или на ББ69, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката.

● Вие няма да сте обект на решения, взети изцяло на база на автоматизирана обработка на вашите данни. Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или офисен адрес. Също така, вие имате право да подадете жалба/оплакване до Комисията за Защита на Личните Данни.

Подробните правила са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайт, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на Bulgaria
Mall.

13  Правна квалификация:

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закон за хазарта– в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.